REMAYÖZCÜ (DÜZ ÖRME HAZIR GİYİM) MESLEK TANIMI

Meslek:

REMAYÖZCÜ (DÜZ ÖRME HAZIR GİYİM)

Seviye:

3

Referans Kodu:

12UMS0195-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:
MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

15.02.2012 Tarih ve 2012/15 Sayılı Karar

Resmî Gazete Tarih/Sayı:

10/4/2012 - 28260 Mükerrer

Revizyon No:

00

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
AKSESUAR: Ürüne model niteliği katabilen farklı materyallerden oluşan detay parçaları,
ANA MALZEME: Bir ürünün hazırlanmasında kullanılan temel malzemeyi,
ÇAĞANOZ: Remayöz makinesinin alt ipliğini hareket ettiren mekanizmayı,
DÜZ ÖRME/TRİKO: Triko makinelerinde üretilen düz örme tekstil yüzeyini,
EKSTRAFOR: Giysinin omuz gibi esnemeye maruz kalan yerlerine takılan ince şeridi,

GÖZ GÖZ: Düz örme parçanın maylara ilmik ilmik takılmasını,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
MAY (MAKİNEDE): Düz örme parçalara dikim yapabilmek için remayöz makinesinde bulunan numaralı iğneleri,
MAY (İLMEK): Örme yüzeyde ilmeklerin oluşturduğu sırayı,
MAY TAKİBİ: Dikim sırasında parçanın ilmek çubuğunu takip ederek remayöz iğnelerine takma işlemini,
MODEL BİLGİ DOSYASI: Model ile ilgili ölçü tablosu, model resmi, model çizimi, bedene oturuşu (fit kritiği) gibi bilgilerin yer aldığı dosyayı,
ÖLÇÜ TABLOSU: Hazır giyim ürünlerinin üretimi için oluşturulan; üzerinde ürün teknik çizimi, ölçüm yerleri ve tüm bedenler için ölçü ayrıntılarının bulunduğu tabloyu,
REMAYÖZ: Triko/düz örme parçalarını zincir dikiş oluşturarak birleştirme işlemini,

REMAYÖZ MAKİNESİ: Triko/düz örme parçalarını zincir dikiş oluşturarak omuz birleştirme, yan kapama, kol, yaka, bel bandı, cep, kapüşon vb. parçaları takma işlemlerini yapan düz örme parça dikimine özel makineyi,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEKNİK FÖY/TEKNİK DOSYA: Hazır giyim ürünlerinin üretimi için hazırlanan; ölçü tablosu, parça, dikiş, aksesuar, nakış, baskı vb. talimatların tümünün oluşturduğu dosyayı,
YAKA TAKMA: Düz örme parçalarda V yaka gibi yakalara dikim yapıldıktan sonra V bölümde kalan/açıkta kalan bölümün remayöz makinesi ile takılmasını/dikilmesini,
YARDIMCI MALZEME: Bir ürünün hazırlanmasında temel malzeme dışında kullanılan malzemeyi
ifade eder.

1. GİRİŞ
Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından hazırlanmıştır.
Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

2. MESLEK TANITIMI

2.1. Meslek Tanımı

Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; remayöz makinesini dikime hazırlayan, dikim öncesi hazırlıkları yapan, çeşitli örgü tekniklerine uygun may takibi ile model parçalarını birleştiren, ölçüm yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 8153 (Dikiş makinesi operatörleri)

2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.
2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Ayrıca meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.
2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları
Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) (Seviye 3); yeterli büyüklükte, havalandırılmış, işin icrası için eksiksiz teknik malzeme ile donatılmış ve uygun aydınlatmaya sahip bir ortamda oturarak ve makine başında çalışır. Bu mesleği icra eden kişiler göz ve omurilik ile ilgili hastalıklara yakalanabilirler.
Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) (Seviye 3); el işçileri, overlok makine operatörü, düz örme makine operatörü gibi meslek elemanları ile iş birliği içinde görevlerini yürütürler.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.
2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.
3. MESLEK PROFİLİ

3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak
A.1
Acil durum, iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak
A.1.1 Yasa ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
A.1.2 Çalışma yerinde karşılaşılabilecek tehlikeleri belirler, riskleri değerlendirir ve tehlikeleri yetkisi dahilinde önler.
A.1.3 Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum ve/veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir.
A.1.4 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanır.
A.1.5 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.
A.2 Çevre koruma önlemlerini almak A.2.1 Çevre korumaya karşı önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde öğrenir ve azami ölçüde uygular.
A.2.2 Doğal kaynakların daha az kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.
A.2.3 Dönüştürülebilen malzemelerin ayrımını yapar.
A.3 Kalite güvence sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak A.3.1 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre belirlenen kalite gerekliliklerine uygun üretim yapar.
A.3.2 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
A.3.3 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri, işin kalite gerekliliklerine uygun şekilde yapar.
A.3.4 Kalite konusunda ilgili kişilere rapor verir.

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B İş organizasyonu yapmak

B.1

İş planını hazırlamak B.1.1 Amirinden model bilgilerini alır.
B.1.2 İşin teslim tarihini ürün terminine uygun olarak amiri ile belirler.
B.1.3 Hazırlanacak ürüne uygun zaman ve iş akışı planlaması yapar.
B.2 Çalışma ortamını hazırlamak B.2.1 Çalışma ortamını işe uygun şekilde temizler ve düzenler.
B.2.2 Malzeme ve ürünlerin korunması için önlemleri alır.

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
C Remayöz makinesinde
bakım işlemleri yapmak C.1 Makinenin temizlik işlemlerini yapmak C.1.1 Makine kullanımına bağlı olarak temizleme zamanını belirler.
C.1.2 Makine kullanımına bağlı olarak makineyi temizler.
C.2 Makineyi yağlamak C.2.1 Makine kullanım talimatına uygun yağlama noktalarına uygun yağ cinsi ve araç ile yağlama yapar.
C.2.2 Makine yağlandıktan sonra dikilecek ürünün kirlenmemesi için makineyi deneme parçası ile çalıştırır.

Görevler
İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D Dikim öncesi hazırlık yapmak D.1 Teknik föyü incelemek D.1.1 Modele göre ölçü tablosunda yer alan bilgileri karşılaştırarak inceler.
D.1.2 Modele göre model resmini inceler.
D.1.3 Modele göre model çizimini ve çizim üzerinde belirtilen bilgileri inceler.
D.1.4 Modelin bedene oturuşu doğrultusunda toleransları inceler.
D.1.5 Modele göre dikiş esneme bilgilerini inceler.
D.1.6 Modele göre dikilecek ürün ve kullanılacak ip hakkındaki bilgileri inceler.
D.1.7 Modele göre kullanılacak aksesuarları ve yerlerini inceler.
D.1.8 Modele göre yardımcı malzemeleri inceler.
D.2 Ürün parçalarını incelemek D.2.1 Ürün parçalarının modele uygunluğunu inceler.
D.2.2 Teknik föy ve modele göre yardımcı malzemelerin doğruluğunu inceler.
D.2.3 Teknik föy ve modele göre aksesuarların doğruluğunu inceler.
D.2.4 Teknik föy ve modele göre kullanılacak ipliğin parçaya uygunluğunu inceler.
D.3 Hata ve eksikleri tespit etmek D.3.1 Teknik föy ve modele göre malzemelerde hata ve eksikleri tespit eder.
D.3.2 Tespit ettiği hata ve eksikleri amirine bildirir.

Görevler
İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E Remayöz makinesini dikişe hazırlamak E.1 Makineyi seçmek E.1.1 Model bilgi dosyasında makine seçme talimatı olduğu durumlarda dikilecek parçaya göre belirlenmiş uygun maylı makineyi inceler.
E.1.2 Model bilgi dosyasında makine seçme talimatı olduğu durumlarda makineye ve modele uygun may numarası seçer.
E.2 İğne takmak E.2.1 Makine kullanım talimatına göre ürün ve makineye uygun kalınlıkta iğneyi remayöz makinesine takar.
E.2.2 Parça deformasyonunu önlemek için belli aralıklarla iğne ucu kontrolü yapar.
E.3 Makinede mayları incelemek E.3.1 Eğilmiş olan mayları belirler ve may düzeltici ile düzeltir.
E.3.2 Kırık mayları ilgili kişiye bildirir ve düzeltilmesini sağlar.
E.4 Çağanozu incelemek E.4.1 Makine kullanım talimatına göre çağanozu inceler.
E.4.2 Çağanoz hatalarını tespit eder, ilgili kişiye bildirir.
E.5 İplik takmak E.5.1 Teknik föy ve modele göre uygun ipliği ilgili kişiden alır.
E.5.2 Makine kullanım talimatına göre ipliği makineye takar.
E.5.3 Parçaya uygun alt ve üst iplik gerginlik ayarı yapar.
E.6 Dikiş ayarı yapmak E.6.1 Parçaya uygun iplik gerginlik ayarını yapar.
E.6.2 Teknik föy ve modele göre makinenin iplik tansiyonlarını ayarlar.
E.7 Dikiş denemesi yapmak E.7.1 Modelin deneme parçasını makinede dikerek dikiş ayarlarını inceler.
E.7.2 Dikişte tespit edilen aksaklıkları giderir.

Görevler
İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F Dikim yapmak
(devamı var) F.1 Model parçalarını birleştirmek F.1.1 Teknik föy ve modele göre omuz birleştirme işlemi yapar.
F.1.2 Teknik föy ve modele göre kol takma işlemi yapar.
F.1.3 Teknik föy ve modele göre yan kapama işlemi yapar.
F.1.4 Teknik föy ve modele göre yaka takma işlemi yapar.
F.1.5 Teknik föy ve modele göre bel bandı takma işlemi yapar.
F.1.6 Teknik föy ve modele göre cep, kapşon vb. model parçalarını takma işlemi yapar.
F.1.7 Teknik föy ve modele göre lastik dikme işlemi yapar.
F.2 İşaretleme yapmak F.2.1 Ölçü tablosu ve modele göre kullanılacak düğme, kurdele gibi aksesuar yerlerini ölçerek belirler.
F.2.2 Teknik föy ve modele göre remayöz makinesi dışında yapılacak olan aksesuar yerlerini çizgi taşı ile işaretler.

Görevler
İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F
Dikim yapmak
F.3 Ürün oluşturmak F.3.1 Dikilecek ürünün işlem sırasını, model bilgi dosyasında yer alan bilgiler doğrultusunda belirler.
F.3.2 Ürün parçalarını teknik föy ve modele göre göz göz birleştirir.
F.3.3 Teknik föy ve modele göre ürün parçalarını sıra takibi yaparak birleştirir.
F.3.4 Teknik föy ve modele göre dikilen aksesuar parçalarını birleştirir.
F.3.5 Remayöz dikişini iplik kopması olmadan tamamlar.
F.3.6 Fitil, çizgi, desen gibi birbirini takip eden yerleri uygun şekilde birleştirir.
F.3.7 Dikiş düzgünlüğü, sağlamlığı ve esneme özelliklerini ölçü tablosuna ve modele göre inceler.
F.3.8 Remayöz dikişini bolluk oluşturmadan yapar.
F.3.9 Teknik föy ve modele göre ölçü tutturmaya dikkat ederek ürün parçalarını birleştirir.
F.3.10 Teknik föy ve modele göre dikilen ana malzeme parçalarını bir bütün oluşturacak şekilde birleştirir.
F.3.11 Teknik föy ve modele göre dikilen astar, elyaf, etiket gibi yardımcı malzeme parçalarını birleştirir.
F.3.12 Teknik föy ve modele göre ürün parçalarını birleştirerek dikim işlemini tamamlar.

Görevler
İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
G Ölçü kontrolü yapmak G.1 Dikilmiş ürünü ölçmek G.1.1 Ürünü düz bir zemin üzerine yerleştirir.
G.1.2 Ölçü tablosunda belirtilen ölçü birimini kullanarak dikilmiş ürünü ölçer.
G.2 Ölçü farklarını tespit etmek G.2.1 Ölçü tablosunda belirtilen tolerans değerlerini inceler.
G.2.2 Ölçü tablosuna göre tolerans dahilindeki ve haricindeki ölçüleri tespit eder.
G.2.3 Tolerans dışı hataların kendi yetkisinde olan kısımlarını düzeltir.
G.2.4 Kendi yetkisi dışındaki hataların ölçü tablosuna uygun olarak giderilmesi için birim yetkilisine bilgi verir.

Görevler
İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
H Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak H.1 Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak H.1.1 Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.
H.1.2 Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini amirine bildirir.
H.1.3 Yönetim tarafından belirlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.
H.1.4 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman
1. Ana malzeme (düz örme parçalar, dikiş iplikleri)
2. Cetvel
3. Cımbız
4. Çağanoz
5. Çizgi taşı
6. Deneme parçası
7. Hava tabancası
8. İğne çeşitleri
9. İplik bobini
10. Kırtasiye malzemeleri
11. Kişisel koruyucu donanım
12. Makas çeşitleri
13. Makine aksesuarları
14. May düzeltici
15. Maylar (makine)
16. Mezura
17. Pens
18. Remayöz makinesi
19. Tamir kutusu
20. Temizlik bezi
21. Temizlik/el fırçası
22. Yağdanlık
23. Yardımcı malzeme (bant çeşitleri, etiket, ekstrafor)
3.3. Bilgi ve Beceriler
1. Acil durum bilgisi
2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi ve kullanma becerisi
3. Çevre koruma yöntemleri bilgisi
4. Doğrulama ve kıyaslama bilgi ve becerisi
5. Dönüştürülebilen malzemelerin ayrılması ve geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi
6. Düz örme parçaya uygun alt ve üst iplik gerginliğini ayarlama bilgi ve becerisi
7. Ekip içinde çalışma becerisi
8. El becerisi
9. El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi
10. Görselleri oranlama becerisi
11. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi
12. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
13. Makineye iğne ve iplik takma bilgi ve becerisi
14. Malzeme bilgisi
15. Mesleki ölçü bilgisi
16. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
17. Mesleki terim bilgisi
18. Örgü tekniklerine uygun may takibi ile parça birleştirme işlemleri bilgi ve becerisi
19. Raporlama bilgi ve becerisi
20. Remayöz makinesi çeşitleri bilgisi
21. Remayöz makinesinde dikiş bilgi ve becerisi
22. Renk bilgisi
23. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği
24. Temel çalışma mevzuatı bilgisi
25. Temel düzeyde beden ölçüleri bilgisi
26. Temel düzeyde desen bilgisi
27. Temel düzeyde kalıp bilgisi
28. Temel düzeyde kesim bilgisi
29. Temel düzeyde örme yüzey bilgisi
30. Ürünün kalite gereklilikleri ve süreç kalite güvencesi bilgisi
31. Zamanı iyi kullanma becerisi
3.4. Tutum ve Davranışlar
1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek
2. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak
3. Çalışmalarında planlı, organize ve dikkatli olmak
4. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
5. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek
6. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak
7. Ekip içinde uyumlu çalışmak
8. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek
9. Güvenli çalışma şartlarına uymak
10. İlgili kişi ve birimlere zamanında ve doğru bilgi aktarmak
11. İşyeri çalışma prensiplerine uymak
12. İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek
13. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek
14. Mesleğindeki teknolojik değişiklikleri takip etmek
15. Problemleri eksiksiz olarak amirlerine aktarmak
16. Süreç ve ürün kalitesine özen göstermek
17. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek
18. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) (Seviye 3), meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

HGS